رتبه و نشان
مراقب پرواز

این رتبه و نشان بر اساس فعالیت کاربر بعنوان مراقب پرواز محاسبه و اهداء می گردد.

 


رتبه و نشان
خلبان

این رتبه و نشان بر اساس فعالیت کاربر بعنوان خلبان محاسبه و اهداء می گردد.

 


رتبه و نشان در ایــوا

این رتبه و نشان بر اساس فعالیت کلی کاربر (چه بعنوان خلبان و چه بعنوان مراقب پرواز) محاسبه و اهداء می گردد.

 

New Controller
حداقل ساعت مورد نیاز :
0 ساعت
New Pilot
حداقل ساعت مورد نیاز :
0 ساعت
IVA Member 0
حداقل ساعت مورد نیاز :
0 ساعت
حقوق خلبان
: 25 $ برای هر ساعت
ATC Applicant
حداقل ساعت مورد نیاز :
0 ساعت
Pilot Trainee
حداقل ساعت مورد نیاز :
0 ساعت
IVA Member 1
حداقل ساعت مورد نیاز :
5 ساعت
حقوق خلبان
: 35 $ برای هر ساعت
ATC Trainee
حداقل ساعت مورد نیاز :
3 ساعت
Commercial Pilot
حداقل ساعت مورد نیاز :
5 ساعت
IVA Member 2
حداقل ساعت مورد نیاز :
12 ساعت
حقوق خلبان
: 45 $ برای هر ساعت
ATC Basic-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
10 ساعت
IFR Commercial Pilot
حداقل ساعت مورد نیاز :
12 ساعت
IVA Member 3
حداقل ساعت مورد نیاز :
22 ساعت
حقوق خلبان
: 55 $ برای هر ساعت
ATC Senior Basic-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
20 ساعت
Second Officer
حداقل ساعت مورد نیاز :
22 ساعت
IVA Member 4
حداقل ساعت مورد نیاز :
35 ساعت
حقوق خلبان
: 65 $ برای هر ساعت
ATC Master Basic-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
40 ساعت
Senior Second Officer
حداقل ساعت مورد نیاز :
35 ساعت
IVA Member 5
حداقل ساعت مورد نیاز :
51 ساعت
حقوق خلبان
: 75 $ برای هر ساعت
ATC Elementary-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
60 ساعت
Master Second Officer
حداقل ساعت مورد نیاز :
51 ساعت
IVA Member 6
حداقل ساعت مورد نیاز :
70 ساعت
حقوق خلبان
: 85 $ برای هر ساعت
ATC Senior Elementary-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
80 ساعت
First Officer
حداقل ساعت مورد نیاز :
70 ساعت
IVA Member 7
حداقل ساعت مورد نیاز :
91 ساعت
حقوق خلبان
: 95 $ برای هر ساعت
ATC Master Elementary-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
100 ساعت
Senior First Officer
حداقل ساعت مورد نیاز :
91 ساعت
IVA Member 8
حداقل ساعت مورد نیاز :
115 ساعت
حقوق خلبان
: 125 $ برای هر ساعت
ATC Pre-Intermediate-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
130 ساعت
Master First Officer
حداقل ساعت مورد نیاز :
115 ساعت
IVA Member 9
حداقل ساعت مورد نیاز :
142 ساعت
حقوق خلبان
: 155 $ برای هر ساعت
ATC Senior Pre-Intermediate-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
160 ساعت
Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
142 ساعت
IVA Member 10
حداقل ساعت مورد نیاز :
172 ساعت
حقوق خلبان
: 185 $ برای هر ساعت
ATC Master Pre-Intermediate-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
190 ساعت
Senior Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
172 ساعت
IVA Member 11
حداقل ساعت مورد نیاز :
205 ساعت
حقوق خلبان
: 225 $ برای هر ساعت
ATC Intermediate-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
240 ساعت
Flight Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
205 ساعت
IVA Member 12
حداقل ساعت مورد نیاز :
241 ساعت
حقوق خلبان
: 265 $ برای هر ساعت
ATC Senior Intermediate-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
290 ساعت
Senior Flight Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
241 ساعت
IVA Member 13
حداقل ساعت مورد نیاز :
280 ساعت
حقوق خلبان
: 305 $ برای هر ساعت
ATC Master Intermediate-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
340 ساعت
ATP Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
280 ساعت
IVA Member 14
حداقل ساعت مورد نیاز :
321 ساعت
حقوق خلبان
: 350 $ برای هر ساعت
ATC Advanced-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
400 ساعت
Senior ATP Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
321 ساعت
IVA Member 15
حداقل ساعت مورد نیاز :
365 ساعت
حقوق خلبان
: 400 $ برای هر ساعت
ATC Senior Advanced-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
460 ساعت
Master ATP Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
365 ساعت
IVA Member 16
حداقل ساعت مورد نیاز :
412 ساعت
حقوق خلبان
: 450 $ برای هر ساعت
ATC Master Advanced-Student
حداقل ساعت مورد نیاز :
520 ساعت
Senior Master ATP Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
412 ساعت
IVA Member 17
حداقل ساعت مورد نیاز :
462 ساعت
حقوق خلبان
: 500 $ برای هر ساعت
Air Traffic Controller
حداقل ساعت مورد نیاز :
580 ساعت
Command ATP Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
462 ساعت
IVA Member 18
حداقل ساعت مورد نیاز :
515 ساعت
حقوق خلبان
: 550 $ برای هر ساعت
Senior Air Traffic Controller
حداقل ساعت مورد نیاز :
650 ساعت
Senior Command ATP Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
515 ساعت
IVA Member 19
حداقل ساعت مورد نیاز :
571 ساعت
حقوق خلبان
: 600 $ برای هر ساعت
Master Air Traffic Controller
حداقل ساعت مورد نیاز :
750 ساعت
Fleet Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
571 ساعت
IVA Member 20
حداقل ساعت مورد نیاز :
630 ساعت
حقوق خلبان
: 650 $ برای هر ساعت
    Senior Fleet Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
630 ساعت
IVA Member 21
حداقل ساعت مورد نیاز :
691 ساعت
حقوق خلبان
: 700 $ برای هر ساعت
    Command Fleet Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
691 ساعت
IVA Member 22
حداقل ساعت مورد نیاز :
755 ساعت
حقوق خلبان
: 800 $ برای هر ساعت
    Senior Command Fleet Captain
حداقل ساعت مورد نیاز :
755 ساعت
IVA Member 23
حداقل ساعت مورد نیاز :
822 ساعت
حقوق خلبان
: 900 $ برای هر ساعت
    Flying Legend
حداقل ساعت مورد نیاز :
822 ساعت
IVA Member 24
حداقل ساعت مورد نیاز :
922 ساعت
حقوق خلبان
: 1000 $ برای هر ساعت
    Senior Flying Legend
حداقل ساعت مورد نیاز :
922 ساعت
IVA Member 25
حداقل ساعت مورد نیاز :
1042 ساعت
حقوق خلبان
: 1100 $ برای هر ساعت
    Command Flying Legend
حداقل ساعت مورد نیاز :
1042 ساعت
IVA Member 26
حداقل ساعت مورد نیاز :
1250 ساعت
حقوق خلبان
: 1300 $ برای هر ساعت
    Senior Command Flying Legend
حداقل ساعت مورد نیاز :
1250 ساعت
IVA Member 27
حداقل ساعت مورد نیاز :
1750 ساعت
حقوق خلبان
: 1500 $ برای هر ساعت
    Master Flying Legend
حداقل ساعت مورد نیاز :
1750 ساعت
IVA Member 28
حداقل ساعت مورد نیاز :
2250 ساعت
حقوق خلبان
: 1700 $ برای هر ساعت
    Top Flying Legend
حداقل ساعت مورد نیاز :
2250 ساعت
IVA Member 29
حداقل ساعت مورد نیاز :
2750 ساعت
حقوق خلبان
: 1900 $ برای هر ساعت
    Super Flying Legend
حداقل ساعت مورد نیاز :
2750 ساعت
IVA Member 30
حداقل ساعت مورد نیاز :
3250 ساعت
حقوق خلبان
: 2100 $ برای هر ساعت


* برای کسب این جایزه میانگین Landing Rate شما می بایست کمتر از 100- باشد.

 

* برای کسب این جایزه می بایست عضو تیم مدیریت ایوا باشید.

* برای کسب این جایزه باید تور خارجی دور دنیا را تکمیل کنید.   * برای کسب این جایزه باید تور خارجی اروپا را تکمیل کنید.
* برای کسب این جایزه باید تور داخلی ایران IFR را تکمیل کنید.   * برای کسب این جایزه باید تور داخلی ایران VFR را تکمیل کنید.
* برای کسب این جایزه باید تور خارجی فرودگاه های خطرناک دنیا را تکمیل کنید.   * برای کسب این جایزه باید در 5 قرار پروازی (Event) شرکت کنید.
* برای کسب این جایزه باید در 10 قرار پروازی (Event) شرکت کنید.   * برای کسب این جایزه باید در 15 قرار پروازی (Event) شرکت کنید.