نام کامل کاربر :    | شماره کاربری : 0000

 

 رتبه کل در ایــوا :

 رتبه خلبانی : Pilot Applicant

     

 کل تعداد فعالیت های کاربر : 

 

 مجموع تعداد پروازها :  0

 

 
 کل ساعت فعالیت کاربر :   0.00
   مجموع ساعت پروازها :   0.00
 

 
     
 

  ft/m

میانگین Landing Rate فرودها :
     

 بانک کاربر  : $ 0.00

     
نشان ایوا


 

 
نشان خلبانی
 


این خلبان تاکنون هیچ پروازی انجام نداده است!

 
 

 
 


این خلبان تاکنون پروازی انجام نداده است!