نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Mehdi Ebrahimi دوشنبه تاجیکستان - شهید هاشمی نژاد مشهد

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Mehdi Ebrahimi
Date (تاریخ انجام پرواز) : 07/11/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : CH11085
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Dushanbe / Tajikistan (UTDD)
Arrival (مقصد) : Mashhad /Iran (OIMM)
Passengers (تعداد مسافرین) : 224نفر
Cargo (وزن بار) : 45000 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : خوب
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:38:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : ثبت نشده است
Airborne Time (مدت پرواز) : ثبت نشده است Time On Ground (مدت روی زمین) : ثبت نشده است
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 484 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 8781.09 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 1, 561, 320.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -143 ft / min