نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Amir Tavafian خلبان گرامی سلام گروه پروازی ایروا پیشنهاد میکند در صورت داشتن خطوط اینترنت پروازهای خود را در شبکه وتسیم بصورت آنلاین انجام دهید. اطمینان داریم پروازهای گروهی و آنلاین شما جذابیت بیشتری خواهد داشت. باسپاس گروه پروازی شبکه ایروا

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 10/22/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : IRG2593
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Ahwaz /Iran (OIAW)
Arrival (مقصد) : Ilam / Iran (OICI)
Departure Time (زمان پرواز) : 11:42:00 زمان محلی ( 08:43:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 12:37:00 زمان محلی ( 09:38:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 38نفر
Cargo (وزن بار) : 4515 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 43916 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 41929 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 2534 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 1628 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:55:15 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:47:14 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:08:56
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 20019ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 296 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 906 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 149, 687.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 112 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 2.47 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -130 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 230
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :