نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Amir Tavafian خلبان گرامی سلام گروه پروازی ایروا پیشنهاد میکند در صورت داشتن خطوط اینترنت پروازهای خود را در شبکه وتسیم بصورت آنلاین انجام دهید. اطمینان داریم پروازهای گروهی و آنلاین شما جذابیت بیشتری خواهد داشت. باسپاس گروه پروازی شبکه ایروا

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 10/22/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : IRG2566
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Jam / Iran (OIBJ)
Arrival (مقصد) : Ahwaz /Iran (OIAW)
Departure Time (زمان پرواز) : 10:48:00 زمان محلی ( 07:48:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 12:02:00 زمان محلی ( 09:02:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 38نفر
Cargo (وزن بار) : 4210 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 43960 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 41028 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 2536 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 1190 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:13:47 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 01:08:42 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:07:28
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 20016ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 293 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 1346 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 148, 439.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 100 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 4.55 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -32.31 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Are relieved to have landed safely after the extreme weather they experienced during landing.
-Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 330
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Extreme weather conditions during approach, but a safe landing with satisfied passengers. (+100)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :