نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Sajad Shirian -Arrival or Departure does not match schedule.

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ لطفا در هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 10/20/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD0555
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Imam Khomeini Int'l / Iran (OIIE)
Arrival (مقصد) : Imam Khomeini Int'l / Iran (OIIE)
Departure Time (زمان پرواز) : 10:51:00 زمان محلی ( 07:51:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 11:19:00 زمان محلی ( 08:20:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 80نفر
Cargo (وزن بار) : 12557 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 94717 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 93251 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 6826 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 6159 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:29:54 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:22:56 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:07:15
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 6276ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 0 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 667 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 22, 983.20
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 130 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 3.50 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -377.69 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 89 %
Details (جزئیات) : -Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
-Were very anxious because of the problem during flight.
-Were relieved to land safely after an emergency.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -کاپیتان وضعیت اضطراری اعلام کرده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 483
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : There was a problem aboard and you declared an emergency. (+150)
A serious problem occurred in flight but you landed safely. (+333 points, reduced due to failure warning cheat)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :