نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 09/28/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD7259
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Shiraz / Iran (OISS)
Arrival (مقصد) : Bam / Iran (OIKM)
Departure Time (زمان پرواز) : 11:40:00 زمان محلی ( 08:40:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 12:41:00 زمان محلی ( 09:42:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 125نفر
Cargo (وزن بار) : 23635 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 155165 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 143953 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 10966 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 5767 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:09:23 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:56:15 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:13:17
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 25009ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 463 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 5199 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 26, 054.30
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 136 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 5.89 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -37.69 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 230
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :