نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 09/25/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD7252
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Kerman / Iran (OIKK)
Arrival (مقصد) : Shiraz / Iran (OISS)
Departure Time (زمان پرواز) : 07:33:00 زمان محلی ( 04:33:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 08:26:00 زمان محلی ( 05:26:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 123نفر
Cargo (وزن بار) : 25549 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Bad
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 155361 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 146896 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 10705 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 6708 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:56:01 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:46:49 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:09:20
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 24012ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 386 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 3997 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 18, 955.90
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 136 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 6.15 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -72.31 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 69 %
Details (جزئیات) : -Are angry because they didn't reach their planned destination.
-Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 50
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
Penalty (خطاها) : 350
Negative Assessment (عملکرد منفی) : You didn't land at the scheduled airport OIKK and you didn't declare an emergency. (-350)