نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Parviz Khorrami Wrong Aircraft

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 09/12/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD2190
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Abadan / Iran (OIAA)
Arrival (مقصد) : Shiraz / Iran (OISS)
Departure Time (زمان پرواز) : 11:44:00 زمان محلی ( 08:44:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 12:52:00 زمان محلی ( 09:52:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 136نفر
Cargo (وزن بار) : 15061 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 155586 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 146845 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 10639 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 6455 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:08:36 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:53:47 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:15:00
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 23011ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 429 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 4184 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 21, 645.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 158 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 1.57 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -194.62 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 230
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very nice landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :