نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 08/10/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD2974
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Rafsanjan / iran (OIKR)
Arrival (مقصد) : Shiraz / Iran (OISS)
Departure Time (زمان پرواز) : 17:30:00 زمان محلی ( 14:30:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 20:07:00 زمان محلی ( 17:08:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 2نفر
Cargo (وزن بار) : 141 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 2486 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 2376 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 93 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 43 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 02:37:36 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 01:34:13
Airborne Time (مدت پرواز) : 02:32:25 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:05:53
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 11922ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 79 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 50 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 4, 161.65
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 52 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 6.14 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -79.23 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) :
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 357
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Long flight (02h32) without using time acceleration, without any problems, and with satisfied passengers. (+127)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :