نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Alireza Fallah Jeddi Nice landing

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 06/30/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD2901
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Mehrabad / Iran (OIII)
Arrival (مقصد) : Shahrekord / Iran (OIFS)
Departure Time (زمان پرواز) : 11:37:00 زمان محلی ( 08:38:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 13:56:00 زمان محلی ( 10:57:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 3نفر
Cargo (وزن بار) : 44 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 2546 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 2451 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 71 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 28 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 02:18:39 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 02:14:36 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:04:20
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 11978ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 0 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 43 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 6, 910.17
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 52 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 8.50 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -81.54 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 94 %
Details (جزئیات) :
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 80
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :