نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ لطفا در هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 06/05/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : EI7704
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Hamburg Int / Germany (EDDH)
Arrival (مقصد) : Imam Khomeini Int'l / Iran (OIIE)
Departure Time (زمان پرواز) : 15:40:00 زمان محلی ( 13:40:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 21:06:00 زمان محلی ( 18:06:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 282نفر
Cargo (وزن بار) : 29998 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Good
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 674122 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 546062 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 91904 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 33093 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 04:36:17 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 01:10:15
Airborne Time (مدت پرواز) : 04:17:23 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:19:27
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 27011ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 515 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 58811 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 352, 415.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 147 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 3.75 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -313.85 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were highly entertained by the movie.
-Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 394
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Long flight (04h17) without using time acceleration, without any problems, and with satisfied passengers. (+214)
Penalty (خطاها) : 506
Negative Assessment (عملکرد منفی) : Using reverse thrust under 60kts is prohibited and dangerous, it can damage the engine. (-300)
You have exceeded the flap speed limit by 20.68kts (-206)