نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Sajad Shirian -Arrival or Departure does not match schedule.
Reza Farzam مبداء یا مقصد این پرواز صحیح نمی باشد!

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 05/04/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD7364
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Dubai Int / UAE (OMDB)
Arrival (مقصد) : Dubai Int / UAE (OMDB)
Departure Time (زمان پرواز) : 10:47:00 زمان محلی ( 07:47:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 11:23:00 زمان محلی ( 08:24:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 113نفر
Cargo (وزن بار) : 16746 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 155128 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 150820 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 15016 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 12793 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:36:37 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:19:31 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:17:31
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 6354ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 0 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 2223 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 72, 778.40
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 136 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 6.22 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -193.08 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 74 %
Details (جزئیات) : -Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
-Were very anxious because of the problem during flight.
-Were relieved to land safely after an emergency.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -کاپیتان وضعیت اضطراری اعلام کرده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 283
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very nice landing. (+50)
There was a problem aboard and you declared an emergency. (+150)
A problem occurred in flight but you landed safely. (+83 points, reduced due to failure warning cheat)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :