نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 04/22/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : DV7625
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Noshahr / Iran (OINN)
Arrival (مقصد) : Ramsar / Iran (OINR)
Departure Time (زمان پرواز) : 11:29:00 زمان محلی ( 08:29:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 11:53:00 زمان محلی ( 08:54:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 8نفر
Cargo (وزن بار) : 1878 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 8743 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 8644 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 403 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 354 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:25:49 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:20:27 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:05:31
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 6522ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 0 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 49 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 17, 465.60
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 79 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 4.97 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -142.31 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were cheerful because of the drinks served .
-Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 230
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :