نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 04/03/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : DV7610
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Iranshahr / Iran (OIZI)
Arrival (مقصد) : Jiroft / Iran (OIKJ)
Departure Time (زمان پرواز) : 14:45:00 زمان محلی ( 10:46:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 15:22:00 زمان محلی ( 12:23:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 8نفر
Cargo (وزن بار) : 824 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 8769 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 8340 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 806 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 610 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:37:25 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 01:34:48 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:03:52
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 7060ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 0 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 196 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 23, 458.20
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 72 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 4.10 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -81.54 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Are relieved to have landed safely after the extreme weather they experienced during landing.
-Were in a better mood because they had food.
-Were very anxious because of the problem during flight.
-Were relieved to land safely after an emergency.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -کاپیتان وضعیت اضطراری اعلام کرده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 330
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
There was a problem aboard and you declared an emergency. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
A problem occurred in flight but you landed safely. (+100 points, reduced due to failure warning cheat)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :