نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 03/25/2013
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : DI7816
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Ahwaz /Iran (OIAW)
Arrival (مقصد) : Esfahan / Iran (OIFM)
Departure Time (زمان پرواز) : 00:45:00 زمان محلی ( 21:45:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 01:45:00 زمان محلی ( 22:46:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 108نفر
Cargo (وزن بار) : 36936 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 155408 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 146882 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 6527 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 2398 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:00:53 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 01:00:53
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:47:09 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:14:06
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 23999ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 433 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 4129 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 17, 407.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 120 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 10.31 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -236.15 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
-Were anxious because they flew over a war risk zone.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 280
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very nice landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Flying in a dangerous area and a safe landing. (+50)
Penalty (خطاها) : 300
Negative Assessment (عملکرد منفی) : Flight regulations require that you have sufficient fuel reserves upon landing (45 mn); you only had reserves for 00h27 of flight. (-300)