نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز در انتظار تایید است!

خلبان گرامی؛ پرواز شما بزودی توسط مدیریت « ایــوا » رسیدگی خواهد شد.
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Mohamadamin Naseri
Date (تاریخ انجام پرواز) : 03/22/2020
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : CH10458
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Mehrabad / Iran (OIII)
Arrival (مقصد) : Khorram Abad / Iran (OICK)
Passengers (تعداد مسافرین) : 280نفر
Cargo (وزن بار) : 120000 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : درحال بررسی
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:50:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : ثبت نشده است
Airborne Time (مدت پرواز) : ثبت نشده است Time On Ground (مدت روی زمین) : ثبت نشده است
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 459 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 3364.75 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 2, 012, 770.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -158 ft / min