نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز در انتظار تایید است!

خلبان گرامی؛ پرواز شما بزودی توسط مدیریت « ایــوا » رسیدگی خواهد شد.
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Mehdi Ebrahimi
Date (تاریخ انجام پرواز) : 11/08/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : CH11338
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Orumieh / Iran (OITR)
Arrival (مقصد) : (LTCF)
Departure Time (زمان پرواز) : 12:00:00 زمان محلی ( 09:00:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 11:44:00 زمان محلی ( 09:44:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 90نفر
Cargo (وزن بار) : 7583 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 118443 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 114558 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 3831 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 1942 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:51:59 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:37:39 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:14:47
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 30003ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 419 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 1889 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 632, 305.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 137 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 2.95 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -237.69 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 98 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 180
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very nice landing. (+50)
Good Flight, no problems, and satisfied passengers. (+100)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :