نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز در انتظار تایید است!

خلبان گرامی؛ پرواز شما بزودی توسط مدیریت « ایــوا » رسیدگی خواهد شد.
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Mehdi Ebrahimi
Date (تاریخ انجام پرواز) : 10/31/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : IRM062
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Dubai Int / UAE (OMDB)
Arrival (مقصد) : Imam Khomeini Int'l / Iran (OIIE)
Departure Time (زمان پرواز) : 10:41:00 زمان محلی ( 07:42:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 12:38:00 زمان محلی ( 09:39:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 299نفر
Cargo (وزن بار) : 34599 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Poor
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 316707 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 292853 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 13669 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 2550 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 02:00:08 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 01:42:21 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:18:01
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 34002ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 440 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 11119 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 56, 312.60
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 129 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 5.17 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -174.62 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 230
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very nice landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 550
Negative Assessment (عملکرد منفی) : Flight regulations require that you have sufficient fuel reserves upon landing (45 mn); you only had reserves for 00h23 of flight. (-300)
Pushing the engines to maximum power with parking brakes set is not a good idea. (-250)