نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز در انتظار تایید است!

خلبان گرامی؛ پرواز شما بزودی توسط مدیریت « ایــوا » رسیدگی خواهد شد.
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ مطابق با قوانین ایوا فرود های با Landing Rate بیشتر از 400- غیرقابل قبول و پرواز شما «مردود» می باشد! لطفا در پروازهای بعدی هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید تا پرواز شما « رد » نشود!

از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Amir Hossein Habibizadeh
Date (تاریخ انجام پرواز) : 10/27/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : IRM1020
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Mashhad /Iran (OIMM)
Arrival (مقصد) : Sari / Iran (OINZ)
Passengers (تعداد مسافرین) : 258نفر
Cargo (وزن بار) : 120000 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : درحال بررسی
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:21:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : ثبت نشده است
Airborne Time (مدت پرواز) : ثبت نشده است Time On Ground (مدت روی زمین) : ثبت نشده است
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 459 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 7692.02 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 1, 014, 190.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -584 ft / min