نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز در انتظار تایید است!

خلبان گرامی؛ پرواز شما بزودی توسط مدیریت « ایــوا » رسیدگی خواهد شد.
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Alireza Ghorbani
Date (تاریخ انجام پرواز) : 07/26/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : DI7837
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Chahbahar / Iran (OIZC)
Arrival (مقصد) : Bandarabbass / Iran (OIKB)
Passengers (تعداد مسافرین) : 250نفر
Cargo (وزن بار) : 80000 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : درحال بررسی
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:51:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : ثبت نشده است
Airborne Time (مدت پرواز) : ثبت نشده است Time On Ground (مدت روی زمین) : ثبت نشده است
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 0 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : -29013.6 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 141, 690.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -79 ft / min