نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز در انتظار تایید است!

خلبان گرامی؛ پرواز شما بزودی توسط مدیریت « ایــوا » رسیدگی خواهد شد.
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Pedram Abtahi
Date (تاریخ انجام پرواز) : 07/23/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : DI7808
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Shiraz / Iran (OISS)
Arrival (مقصد) : Zahedan/ Iran (OIZH)
Departure Time (زمان پرواز) : 18:27:00 زمان محلی ( 15:27:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 19:05:00 زمان محلی ( 16:05:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 134نفر
Cargo (وزن بار) : 114 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 14998 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 14539 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 1636 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 1419 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:38:04 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:08:38
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:32:36 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:07:41
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 12500ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 249 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 6239 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 32, 202.20
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 124 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 2.04 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -155.38 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) :
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 230
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very nice landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :