نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Amir Fahimi
Date (تاریخ انجام پرواز) : 04/02/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : IRA222
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Mehrabad / Iran (OIII)
Arrival (مقصد) : Ahwaz /Iran (OIAW)
Departure Time (زمان پرواز) : 12:18:00 زمان محلی ( 09:18:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 13:23:00 زمان محلی ( 10:24:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 148نفر
Cargo (وزن بار) : 9997 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 148629 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 141673 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 10578 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 7313 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:05:25 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:54:16 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:11:59
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 28024ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 445 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 3265 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 582, 883.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 135 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 2.89 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -47.69 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 99 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 125
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
Good Flight, no problems and satisfied passengers. (+100)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :