نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ لطفا در هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Amir Hossein Habibizadeh
Date (تاریخ انجام پرواز) : 03/13/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD2940
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Zanjan / Iran (OITZ)
Arrival (مقصد) : Mehrabad / Iran (OIII)
Departure Time (زمان پرواز) : 19:38:00 زمان محلی ( 16:39:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 20:30:00 زمان محلی ( 17:30:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 4نفر
Cargo (وزن بار) : 1168 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 14953 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 14398 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 1636 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 1368 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:51:07 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:51:07
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:39:00 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:13:07
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 16627ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 278 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 268 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 9, 368.17
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 109 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 3.22 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -376.15 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 95 %
Details (جزئیات) : -Were anxious because they flew over a war risk zone.
-Were irritated by the excess G-forces. (+1.53 -0.05).
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 80
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You landed at the scheduled airport. (+30)
Flying in a dangerous area and a safe landing. (+50)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :