نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Amir Hossein Habibizadeh -Arrival or Departure does not match schedule.

گروه مدیریت ایوا

پرواز در انتظار تایید است!

خلبان گرامی؛ پرواز شما بزودی توسط مدیریت « ایــوا » رسیدگی خواهد شد.
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ مطابق با قوانین ایوا فرود های با Landing Rate بیشتر از 400- غیرقابل قبول و پرواز شما «مردود» می باشد! لطفا در پروازهای بعدی هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید تا پرواز شما « رد » نشود!

از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Amir Hossein Habibizadeh
Date (تاریخ انجام پرواز) : 03/13/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD2940
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Zanjan / Iran (OITZ)
Arrival (مقصد) : Zanjan / Iran (OITZ)
Departure Time (زمان پرواز) : 14:10:00 زمان محلی ( 11:10:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 14:22:00 زمان محلی ( 11:23:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 4نفر
Cargo (وزن بار) : 1190 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 14945 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 14834 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 1636 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 1584 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:13:05 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:06:53 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:06:31
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 9337ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 0 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 52 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 9, 876.63
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 102 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 3.08 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -526.92 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 34 %
Details (جزئیات) : -Are disappointed because the flight was too short.
-Were anxious because they flew over a war risk zone.
-Were very anxious because of the problem during flight.
-Were relieved to land safely after an emergency.
-Wonder if they landed or if they crashed (hard landing).
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -کاپیتان وضعیت اضطراری اعلام کرده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 750
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : There was a problem aboard and you declared an emergency. (+150)
A problem occurred during flight but you landed safely, nice job. (+550)
Flying in a dangerous area and a safe landing. (+50)
Penalty (خطاها) : 300
Negative Assessment (عملکرد منفی) : You didn't land at the scheduled airport OIII but since you were conducting an emergency you will not receive a penalty.
Landing so roughly that a tire explode is not a good idea. (-300)