نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Amir Hossein Habibizadeh -Arrival or Departure does not match schedule.
Amir Tavafian hard landing

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ مطابق با قوانین ایوا فرود های با Landing Rate بیشتر از 400- غیرقابل قبول و پرواز شما «مردود» می باشد! لطفا در پروازهای بعدی هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید تا پرواز شما « رد » نشود!

از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Amir Hossein Habibizadeh
Date (تاریخ انجام پرواز) : 03/13/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD2940
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Zanjan / Iran (OITZ)
Arrival (مقصد) : Zanjan / Iran (OITZ)
Departure Time (زمان پرواز) : 14:10:00 زمان محلی ( 11:10:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 14:22:00 زمان محلی ( 11:23:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 4نفر
Cargo (وزن بار) : 1190 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 14945 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 14834 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 1636 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 1584 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:13:05 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:06:53 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:06:31
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 9337ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 0 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 52 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 9, 876.63
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 102 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 3.08 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -526.92 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 34 %
Details (جزئیات) : -Are disappointed because the flight was too short.
-Were anxious because they flew over a war risk zone.
-Were very anxious because of the problem during flight.
-Were relieved to land safely after an emergency.
-Wonder if they landed or if they crashed (hard landing).
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -کاپیتان وضعیت اضطراری اعلام کرده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 750
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : There was a problem aboard and you declared an emergency. (+150)
A problem occurred during flight but you landed safely, nice job. (+550)
Flying in a dangerous area and a safe landing. (+50)
Penalty (خطاها) : 300
Negative Assessment (عملکرد منفی) : You didn't land at the scheduled airport OIII but since you were conducting an emergency you will not receive a penalty.
Landing so roughly that a tire explode is not a good idea. (-300)