نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ لطفا در هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Amir Hossein Habibizadeh
Date (تاریخ انجام پرواز) : 03/12/2019
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD2920
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Arak / Iran (OIHR)
Arrival (مقصد) : Mehrabad / Iran (OIII)
Departure Time (زمان پرواز) : 10:07:00 زمان محلی ( 07:07:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 10:53:00 زمان محلی ( 07:54:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 8نفر
Cargo (وزن بار) : 626 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Good
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 14962 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 14453 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 1636 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 1398 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:47:21 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:38:17 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:10:03
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 17500ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 271 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 238 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 19, 438.50
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 123 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 4.54 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -331.54 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 81 %
Details (جزئیات) : -Were anxious because they flew over a war risk zone.
-Were terrified by the excess G-forces. (+3.72).
-Didn't like that you forgot the seat belt sign during take-off or landing.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 80
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You landed at the scheduled airport. (+30)
Flying in a dangerous area and a safe landing. (+50)
Penalty (خطاها) : 150
Negative Assessment (عملکرد منفی) : Forgetting to set the cabin seatbelt sign to ON during landing or takeoff is a fault. (-150)