نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 10/05/2018
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : WT8404
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Kallax / Sweden (ESPA)
Arrival (مقصد) : Frankfurt / Germany (EDDF)
Departure Time (زمان پرواز) : 09:00:00 زمان محلی ( 08:01:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 12:18:00 زمان محلی ( 11:18:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 369نفر
Cargo (وزن بار) : 14998 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 562123 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 500081 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 39353 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 10955 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 03:17:22 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 03:03:15 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:18:06
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 33825ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 442 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 28398 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 1, 027, 700.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 130 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 5.38 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -117.69 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 98 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 332
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
Good Flight, no problems, and satisfied passengers. (+100)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Long flight (03h03) without using time acceleration, without any problems, and with satisfied passengers. (+152)
Penalty (خطاها) : 300
Negative Assessment (عملکرد منفی) : You performed dangerous maneuvers while the crew was serving passengers. (-300)