نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 09/19/2018
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : WT8402
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Ataturk Int / Turkey - Istanbul (LTBA)
Arrival (مقصد) : Kiev Int / Ukraine (UKBB)
Departure Time (زمان پرواز) : 07:52:00 زمان محلی ( 06:53:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 10:37:00 زمان محلی ( 08:37:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 397نفر
Cargo (وزن بار) : 14998 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 537068 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 500103 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 27406 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 9982 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:43:56 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 01:27:34 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:19:02
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 31272ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 473 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 17424 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 1, 143, 120.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 124 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 6.11 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -110.77 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 99 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Would have loved the music on the ground but why wasn't there more?
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 180
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
Good Flight, no problems, and satisfied passengers. (+100)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :