نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Amir Tavafian more than 400 fpm

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ مطابق با قوانین ایوا فرود های با Landing Rate بیشتر از 400- غیرقابل قبول و پرواز شما «مردود» می باشد! لطفا در پروازهای بعدی هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید تا پرواز شما « رد » نشود!

از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Amir Hossein Habibizadeh
Date (تاریخ انجام پرواز) : 06/29/2018
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD2920
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Arak / Iran (OIHR)
Arrival (مقصد) : Mehrabad / Iran (OIII)
Departure Time (زمان پرواز) : 11:08:00 زمان محلی ( 08:09:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 11:48:00 زمان محلی ( 08:49:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 4نفر
Cargo (وزن بار) : 548 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Horrible
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 14268 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 13761 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 1636 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 1401 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:39:57 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:33:02 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:06:59
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 15419ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 270 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 235 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 9, 447.40
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 147 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 2.14 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -501.54 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 27 %
Details (جزئیات) : -Were anxious because they flew over a war risk zone.
-Were terrified by the excess G-forces. (+3.39 -1.44).
-Didn't like that you forgot the seat belt sign during take-off or landing.
-Wonder if they landed or if they crashed (hard landing).
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 80
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You landed at the scheduled airport. (+30)
Flying in a dangerous area and a safe landing. (+50)
Penalty (خطاها) : 834
Negative Assessment (عملکرد منفی) : You had a serious failure aboard and you forgot to call a mayday. (-350)
You have exceeded the flap speed limit by 33.40kts (-334)
Forgetting to set the cabin seatbelt sign to ON during landing or takeoff is a fault. (-150)