نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Mohammadreza Rassam
Date (تاریخ انجام پرواز) : 04/06/2018
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : DV7633
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Hamadan / Iran (OIHH)
Arrival (مقصد) : Zanjan / Iran (OITZ)
Passengers (تعداد مسافرین) : 17نفر
Cargo (وزن بار) : 1500 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : خوب
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 03:40:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : ثبت نشده است
Airborne Time (مدت پرواز) : ثبت نشده است Time On Ground (مدت روی زمین) : ثبت نشده است
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 0 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 209.56 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 38, 615.90
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -180 ft / min