نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Reza Farzam این گزارش پرواز بیش از یکبار ارسال شده است! پرواز تکراری است!

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Omid Hashemi
Date (تاریخ انجام پرواز) : 07/23/2017
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : IRA659
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Imam Khomeini Int'l / Iran (OIIE)
Arrival (مقصد) : Dubai Int / UAE (OMDB)
Passengers (تعداد مسافرین) : 165نفر
Cargo (وزن بار) : 30000 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : بد
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 02:30:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : ثبت نشده است
Airborne Time (مدت پرواز) : ثبت نشده است Time On Ground (مدت روی زمین) : ثبت نشده است
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 454 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 5613.66 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 24, 832.90
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -243 ft / min