نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Reza Farzam هواپیمای انتخابی شما صحیح نیست! شما نمی توانید از هواپیمای A300-600 بجای A310-300 استفاده نمایید.

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Mohammadreza Rassam
Date (تاریخ انجام پرواز) : 09/14/2016
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : IRA750
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Milan Malpensa Int / Italy (LIMC)
Arrival (مقصد) : Imam Khomeini Int'l / Iran (OIIE)
Passengers (تعداد مسافرین) : 259نفر
Cargo (وزن بار) : 120000 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : بد
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 05:24:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : ثبت نشده است
Airborne Time (مدت پرواز) : ثبت نشده است Time On Ground (مدت روی زمین) : ثبت نشده است
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 459 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 31365.9 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 106, 080.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -82 ft / min