نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Sajad Shirian -Arrival or Departure does not match schedule.
Reza Farzam پرواز قبلی این تور انجام نشده است. ترتیب انجام پروازهای تور رعایت نشده است!

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 04/09/2016
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : WT8411
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Mehrabad / Iran (OIII)
Arrival (مقصد) : Dezful / Iran (OIAD)
Departure Time (زمان پرواز) : 07:26:00 زمان محلی ( 04:26:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 08:15:00 زمان محلی ( 05:16:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 125نفر
Cargo (وزن بار) : 38658 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 165551 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 159535 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 6456 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 3686 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 00:49:52 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:45:32 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:08:22
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 28061ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 459 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 2770 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 368, 062.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 115 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 8.23 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -77.69 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 200
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :