نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 11/16/2015
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : EI7736
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Domodedovo Int / Russia - Moscow (UUDD)
Arrival (مقصد) : Imam Khomeini Int'l / Iran (OIIE)
Departure Time (زمان پرواز) : 09:32:00 زمان محلی ( 07:32:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 13:52:00 زمان محلی ( 10:53:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 282نفر
Cargo (وزن بار) : 14998 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 564709 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 490010 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 48696 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 14235 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 03:21:04 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 03:06:40 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:16:59
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 34986ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 491 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 34461 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 752, 009.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 131 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 4.14 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -66.15 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were highly entertained by the movie.
-Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 385
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Long flight (03h06) without using time acceleration, without any problems, and with satisfied passengers. (+155)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :