نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Hossein Pouramini
Date (تاریخ انجام پرواز) : 07/21/2015
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD0043
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Mehrabad / Iran (OIII)
Arrival (مقصد) : Kish Island / Iran (OIBK)
Passengers (تعداد مسافرین) : 170نفر
Cargo (وزن بار) : 44000 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : خوب
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:39:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : ثبت نشده است
Airborne Time (مدت پرواز) : ثبت نشده است Time On Ground (مدت روی زمین) : ثبت نشده است
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 480 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 8640.93 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 76, 366.90
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -98 ft / min