نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Reza Farzam این گزارش پرواز بیش از یکبار ارسال شده است! پرواز تکراری است!

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ لطفا در هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Hossein Pouramini
Date (تاریخ انجام پرواز) : 06/29/2015
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD2972
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Shahrekord / Iran (OIFS)
Arrival (مقصد) : Shiraz / Iran (OISS)
Passengers (تعداد مسافرین) : 14نفر
Cargo (وزن بار) : 2000 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : بد
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:40:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : ثبت نشده است
Airborne Time (مدت پرواز) : ثبت نشده است Time On Ground (مدت روی زمین) : ثبت نشده است
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 289 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 428.645 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 33, 974.80
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -364 ft / min