نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Reza Farzam لندینگ ریت ثبت شده بیشتر از حد مجاز است!

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ مطابق با قوانین ایوا فرود های با Landing Rate بیشتر از 400- غیرقابل قبول و پرواز شما «مردود» می باشد! لطفا در پروازهای بعدی هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید تا پرواز شما « رد » نشود!

از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Omid Hashemi
Date (تاریخ انجام پرواز) : 02/03/2015
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : TBM6255
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Mashhad /Iran (OIMM)
Arrival (مقصد) : Mehrabad / Iran (OIII)
Passengers (تعداد مسافرین) : 167نفر
Cargo (وزن بار) : 44000 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : بد
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:14:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : ثبت نشده است
Airborne Time (مدت پرواز) : ثبت نشده است Time On Ground (مدت روی زمین) : ثبت نشده است
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 460 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 3413.74 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 660, 074.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -617 ft / min