نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

مدیریت

شرح نظر ارائه شده
Alireza Fallah Jeddi لندینگ ریت ثبت شده بیشتر از حد مجاز است!

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ مطابق با قوانین ایوا فرود های با Landing Rate بیشتر از 400- غیرقابل قبول و پرواز شما «مردود» می باشد! لطفا در پروازهای بعدی هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید تا پرواز شما « رد » نشود!

از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 11/25/2014
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : EI7732
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Budapest Int / Hungary - Ferihegy (LHBP)
Arrival (مقصد) : Imam Khomeini Int'l / Iran (OIIE)
Departure Time (زمان پرواز) : 09:14:00 زمان محلی ( 08:14:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 15:04:00 زمان محلی ( 12:05:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 282نفر
Cargo (وزن بار) : 14998 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 570144 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 490369 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 51061 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 14320 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 03:54:34 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 03:35:37 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:20:06
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 35567ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 480 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 36741 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 746, 369.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 136 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 4.69 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -545.38 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Are relieved to have landed safely after the extreme weather they experienced during landing.
-Were highly entertained by the movie.
-Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
-Wonder if they landed or if they crashed (hard landing).
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 459
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Long flight (03h35) without using time acceleration, without any problems, and with satisfied passengers. (+179)
Extreme weather conditions during approach, but a safe landing with satisfied passengers. (+100)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :