نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ مطابق با قوانین ایوا فرود های با Landing Rate بیشتر از 400- غیرقابل قبول و پرواز شما «مردود» می باشد! لطفا در پروازهای بعدی هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید تا پرواز شما « رد » نشود!

از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 05/01/2014
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : EI7727
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Imam Khomeini Int'l / Iran (OIIE)
Arrival (مقصد) : Arlanda Int / Sweden (ESSA)
Departure Time (زمان پرواز) : 12:06:00 زمان محلی ( 09:06:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 15:38:00 زمان محلی ( 13:39:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 302نفر
Cargo (وزن بار) : 14998 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 572948 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 477794 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 51112 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 7424 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 04:32:31 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 04:19:57 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:21:14
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 34110ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 484 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 43688 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 802, 273.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 147 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 2.89 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -594.61 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 96 %
Details (جزئیات) : -Were highly entertained by the movie.
-Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
-Were irritated by the excess G-forces. (+2.09).
-Wonder if they landed or if they crashed (hard landing).
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 346
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : Good Flight, no problems, and satisfied passengers. (+100)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Long flight (04h19) without using time acceleration, without any problems, and with satisfied passengers. (+216)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :