نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ لطفا در هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 03/19/2014
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD0012
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Mahshahr / Iran (OIAM)
Arrival (مقصد) : Mehrabad / Iran (OIII)
Departure Time (زمان پرواز) : 13:26:00 زمان محلی ( 10:27:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 14:36:00 زمان محلی ( 11:36:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 123نفر
Cargo (وزن بار) : 39138 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 167767 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 159548 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 7373 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 3479 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:09:06 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:58:06 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:11:37
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 31030ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 466 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 3894 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 30, 571.90
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 146 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 2.38 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -311.54 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 206
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Bad weather conditions during take-off, but a safe landing with satisfied passengers. (+26)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :