نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ لطفا در هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 03/19/2014
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : ALD0011
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Mehrabad / Iran (OIII)
Arrival (مقصد) : Mahshahr / Iran (OIAM)
Departure Time (زمان پرواز) : 12:07:00 زمان محلی ( 09:08:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 13:18:00 زمان محلی ( 10:19:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 127نفر
Cargo (وزن بار) : 38755 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 172183 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 163666 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 9068 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 5033 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:10:27 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:59:16 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:17:56
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 30029ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 466 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 4035 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 31, 548.20
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 153 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 1.54 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -259.23 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Are relieved to have landed safely after the extreme weather they experienced during landing.
-Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 330
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very nice landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Extreme weather conditions during approach, but a safe landing with satisfied passengers. (+100)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :