نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ مطابق با قوانین ایوا فرود های با Landing Rate بیشتر از 400- غیرقابل قبول و پرواز شما «مردود» می باشد! لطفا در پروازهای بعدی هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید تا پرواز شما « رد » نشود!

از حسن توجه شما سپاسگزاریم.

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 02/13/2014
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : NO15021
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Kerman / Iran (OIKK)
Arrival (مقصد) : Kabul / Afghanistan (OAKB)
Departure Time (زمان پرواز) : 00:00:00 زمان محلی ( 00:00:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 00:00:00 زمان محلی ( 00:00:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 308نفر
Cargo (وزن بار) : 150000 lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : خوب
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : Landing Weight (وزن فرود) :
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : Landing Fuel (سوخت فرود) :
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:48:00 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:00:00 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:00:00
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : ثبت نشده است Cruise Speed (سرعت نهایی) : 0 kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 20565 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 875, 607.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) :
Landing Pitch (زاویه فرود) : *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -483.08 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 0 %
Details (جزئیات) :
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 0
Positive Assessment (عملکرد مثبت) :
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :