نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود بسیار خوبی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 02/10/2014
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : NO15020
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Dushanbe / Tajikistan (UTDD)
Arrival (مقصد) : Mashhad /Iran (OIMM)
Departure Time (زمان پرواز) : 11:52:00 زمان محلی ( 07:53:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 12:45:00 زمان محلی ( 09:46:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 285نفر
Cargo (وزن بار) : 14998 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 533783 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 491846 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 34553 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 15163 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:52:50 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 01:41:05 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:14:57
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 34583ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 446 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 19390 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 803, 189.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 132 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 3.90 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -40 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 88 %
Details (جزئیات) : -Were irritated because they were hungry sometime during the flight.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 80
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very smooth landing. (+50)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 0
Negative Assessment (عملکرد منفی) :