نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ لطفا در هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 01/30/2014
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : EI7724
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Lisbon Int / Portugal (LPPT)
Arrival (مقصد) : Imam Khomeini Int'l / Iran (OIIE)
Departure Time (زمان پرواز) : 06:30:00 زمان محلی ( 06:30:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 15:29:00 زمان محلی ( 12:29:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 280نفر
Cargo (وزن بار) : 14998 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Good
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 655791 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 518348 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 91330 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 28556 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 06:22:37 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:57:03
Airborne Time (مدت پرواز) : 05:50:42 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:28:50
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 39370ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 513 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 62774 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 671, 486.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 129 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 4.35 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -375.38 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
-Were irritated by the excess G-forces. (+2.49).
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 472
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Long flight (05h50) without using time acceleration, without any problems, and with satisfied passengers. (+292)
Penalty (خطاها) : 600
Negative Assessment (عملکرد منفی) : Exceeding maximum speed of this aircraft is very dangerous. (-600)