نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز تایید شد!

از اینکه برای « مرجع پرواز آنلاین ایران » پرواز نموده اید از شما سپاسگزاریم.

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! فرود قابل قبولی داشته اید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 01/23/2014
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : NO15015
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Esfahan / Iran (OIFM)
Arrival (مقصد) : Ashgabat Int / Turkmenistan (UTAA)
Departure Time (زمان پرواز) : 11:52:00 زمان محلی ( 08:53:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 13:22:00 زمان محلی ( 10:23:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 311نفر
Cargo (وزن بار) : 14998 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Poor
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 516776 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 483817 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 24892 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 9689 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:30:51 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 01:19:32 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:12:49
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 37700ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 542 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 15203 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 897, 166.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 132 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 3.55 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -200.77 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 256
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : You made a very nice landing. (+50)
Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Bad weather conditions during take-off, but a safe landing with satisfied passengers. (+26)
Penalty (خطاها) : 600
Negative Assessment (عملکرد منفی) : Exceeding maximum speed of this aircraft is very dangerous. (-600)