نظرات ارائه شده در مورد این پرواز ؛

گروه مدیریت ایوا

پرواز رد شد!

خلبان گرامی؛ برای اطلاع از علت «مردود» شدن پروازتان به سایر توضیحات دقت فرمایید.

گروه مدیریت ایوا

خلبان گرامی؛ لطفا در هنگام فرود بیشتر دقت فرمایید!

 
   

Flight Report (گزارش پرواز)
Pilot (خلبان) : Sajad Shirian
Date (تاریخ انجام پرواز) : 01/15/2014
Airline (شرکت هواپیمایی) :
Flight Num (شماره پرواز) : NO15009
Aircraft (نوع هواپیما) :
Deaprture (مبداء) : Mehrabad / Iran (OIII)
Arrival (مقصد) : Baku Int / Azerbaijan (UBBB)
Departure Time (زمان پرواز) : 12:18:00 زمان محلی ( 09:18:00 GMT )
Arrival Time (زمان رسیدن) : 13:26:00 زمان محلی ( 10:26:00 GMT )
Passengers (تعداد مسافرین) : 197نفر
Cargo (وزن بار) : 109214 lbs lb
Flight Result (نتیجه پرواز) : Perfect
Flight Data (اطلاعات پرواز)
Take-Off Weight (وزن برخواستن) : 440562 lbs Landing Weight (وزن فرود) : 426301 lbs
Take-Off Fuel (سوخت برخواستن) : 14178 kg Landing Fuel (سوخت فرود) : 7321 kg
Block Time (Total) (مدت پرواز) : 01:17:52 Block Time (Night) (مدت پرواز شب) : 00:00:00
Airborne Time (مدت پرواز) : 00:59:41 Time On Ground (مدت روی زمین) : 00:41:10
Maximum Altitude (حداکثر ارتفاع) : 28015ft Cruise Speed (سرعت نهایی) : 407 kt kt
Fuel Burn (Total) (سوخت مصرفی) : 6857 kg Flight Revenue (درآمد پرواز) : $ 575, 271.00
Landing Data (اطلاعات فرود)
Landing Speed (سرعت فرود) : 122 kt
Landing Pitch (زاویه فرود) : 8.44 *
Touch Down (نرخ نزول هنگام فرود) : -375.38 ft / min
Passengers Feedback (اطلاعات مسافرین)
Passengers Opinion (نظر مسافرین) : 100 %
Details (جزئیات) : -Were in a better mood because they had food.
-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
Incidents (حوادث)
Mayday Transmitted (وضعیت اضطراری) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Crash (سقوط) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است  
Incident Report (گزارش حادثه) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Casualties (تلفات) : -این پرواز بدون وضعیت اضطراری انجام شده است
Pilot Assessment (ارزیابی خلبان)
Bonus (امتیازات) : 180
Positive Assessment (عملکرد مثبت) : Perfect Flight, no problems, and very satisfied passengers. (+150)
You landed at the scheduled airport. (+30)
Penalty (خطاها) : 201
Negative Assessment (عملکرد منفی) : All aircraft are prohibited to exceed 250kts below 10000 ft AMSL; your speed was 67 kts above this limit Our company received a fine of $740. (-201)