نظرات ارائه شده در مورد این گزارش ؛

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! این گزارش با موفقیت « تایید » شد!

از اینکه در واحد مراقبت پرواز مرجع پرواز آنلاین ایران (ایــوا) فعالیت می کنید بسیار خورسند و سپاسگزاریم.

 
   


ATC Report (گزارش مراقبت پرواز)
 
Controler's Full Name (نام کامل کنترلر) : Amir Tavafian
Date (تاریخ ارسال گزارش) : 01/29/2013
ATC Department (مرکز) : IVA - مرجع پرواز آنلاین ایران
Code (کد واحد) : IVA7014
Facility (نوع امکانات) : Approach Control
Airport (فرودگاه محل کنترل) : Mehrabad / Iran (OIII)
Total Time (مدت زمان) : 1.09
Network (شبکه) : VATSIM