نظرات ارائه شده در مورد این گزارش ؛

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! این گزارش با موفقیت « تایید » شد!

از اینکه در واحد مراقبت پرواز مرجع پرواز آنلاین ایران (ایــوا) فعالیت می کنید بسیار خورسند و سپاسگزاریم.

 
   


ATC Report (گزارش مراقبت پرواز)
 
Controler's Full Name (نام کامل کنترلر) : Amir Tavafian
Date (تاریخ ارسال گزارش) : 11/30/2012
ATC Department (مرکز) : IVA - مرجع پرواز آنلاین ایران
Code (کد واحد) : IVA7014
Facility (نوع امکانات) : Approach Control
Airport (فرودگاه محل کنترل) : Mashhad /Iran (OIMM)
Total Time (مدت زمان) : 2.5
Network (شبکه) : OIMM 301600Z 26004KT 7000 SKC 07/03 Q1023 A3021