نظرات ارائه شده در مورد این گزارش ؛

گروه مدیریت ایوا

کنترلر گرامی ؛ گزارش ارسالی شما در انتظار بررسی است!

گزارش ارسالی شما بزودی توسط مدیران بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد. از شکیبایی و توجه شما بسیار سپاسگزاریم.

 
   


ATC Report (گزارش مراقبت پرواز)
 
Controler's Full Name (نام کامل کنترلر) : Reza Ranjbar
Date (تاریخ ارسال گزارش) : 10/14/2018
ATC Department (مرکز) : IVA - مرجع پرواز آنلاین ایران
Code (کد واحد) : IVA8261
Facility (نوع امکانات) : Tower Control
Airport (فرودگاه محل کنترل) : Mehrabad / Iran (OIII)
Total Time (مدت زمان) : 2
Network (شبکه) : IVAO