نظرات ارائه شده در مورد این گزارش ؛

گروه مدیریت ایوا

تبریک میگوییم! این گزارش با موفقیت « تایید » شد!

از اینکه در واحد مراقبت پرواز مرجع پرواز آنلاین ایران (ایــوا) فعالیت می کنید بسیار خورسند و سپاسگزاریم.

 
   


ATC Report (گزارش مراقبت پرواز)
 
Controler's Full Name (نام کامل کنترلر) : Mohammad Keshavarz
Date (تاریخ ارسال گزارش) : 07/15/2014
ATC Department (مرکز) : IVA - مرجع پرواز آنلاین ایران
Code (کد واحد) : IVA7035
Facility (نوع امکانات) : Ground Control
Airport (فرودگاه محل کنترل) : Mashhad /Iran (OIMM)
Total Time (مدت زمان) : 1.04
Network (شبکه) : VATSIM